ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัลจากมติ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัลจากมติ “ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม” ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - รางวัล “อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (รางวัลระดับดีเด่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (ด้านห้องปฏิบัติการ รางวัลระดับดีเด่น) นายรณยุทธ  โสพระบุตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (ด้านบริหารจัดการ รางวัลระดับดีมาก) นางสาวจันทร์แรม แย้มอยู่ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น) นายวศิน  พานิช นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น) นางสาวกานติมา แก้วเจือ  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตปริญญาตรี รางวัลระดับดีเด่น) นายพงศธร  ปลื้มทวี นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตปริญญาตรี รางวัลระดับดีเด่น) นางสาวจิรภิญญา  ชุณหมุกดา นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

          ทั้งนี้ มีกำหนดรับมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print
538

Categories

Archive