ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “ กรรมการสรรหา “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) ” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสตร์ (  รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ )

          ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 6495000 ต่อ 18428, 18445

Print
288

Categories

Archive