Montawan / 18 สิงหาคม 2558 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา (วช.) ระดับดีมาก ชุดตรวจความไวสูงแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว

          ขอแสดงความยินดีกับ นายประดิษฐ์ หวังมาน นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผลงาน : ชุดตรวจความไวสูงแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว : WSSV-ICP11 โดยได้รับรางวัลระดับดีมาก

          โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รางวัลระดับชาติจากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2558

Print
8805
Tags:2557

Categories

Archive