Montawan / 13 มิถุนายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[*การเสนอชื่อเสร็จสิ้นแล้ว]

          ขอเชิญ คณาจารย์ (ที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีรายชื่อตามคำสั่งแต่งตั้งของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 -14.00 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

หมายเหตุ : สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ไปราชการหรือได้ลาซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ห้อง 309 ชั้น 3B สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ในวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ : อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์  นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช  นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415, 18408

Print
9724

Categories

Archive