Montawan / 14 มิถุนายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

         ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ชายและหญิง ระหว่างวันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 
         นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี สมัครและรายงานตัวที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ ถ.วิภาวดีรังสิต ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น.
 

Print
4781

Categories

Archive