Montawan / 4 กรกฎาคม 2559 / Categories: โครงการ, นิสิต

โครงการเปิดโลกชุมนุม ปีการศึกษา 2559

.

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ  นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและ ผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการเปิดโลกชุมนุม ปีการศึกษา 2559" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มศว กิจกรรมภายในงาน การแนะนำชุมนุมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดฑูตวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงดนตรี โดยชุมนุมดนตรีสีเหลือง ฯลฯ รายละเอียด : กำหนดการ


          แบบประเมินโครงการ
          สรุปผลแบบประเมินโครงการ


ผู้ดำเนินโครงการ : ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
4902

Categories

Archive