Montawan / 23 ตุลาคม 2559 / Categories: โครงการ, ภาควิชาฟิสิกส์

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์กับอากาศยาน"

[*สัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนา ในรายวิชา MS 592, MS 593 วิชาสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์กับอากาศยาน"

          ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย นาวาอากาศเอก ดร. เอกกมล ชวลิกุล จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163

Print
8933

Categories

Archive