Montawan / 28 ตุลาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัวยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเสนอชื่อ) "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานหรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ไม่สามารถเสนอชื่อ ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซอง ปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ : อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

Print
7476

Categories

Archive