โครงการเปิดบ้าน "SWU Open House 2016"

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม โครงการเปิดบ้าน "SWU Open House" ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอาคารคณะวิทยาศาสตร์  (อาคาร 10 และ 19) 


(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ที่ 
- เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th 
- เฟซบุคคณะวิทยาศาสตร์ http://www.facebook.com/sciswu
- เฟซบุคสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ http://www.facebook.com/smosciswu

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128

Print
12548

Categories

Archive