Montawan / 15 พฤศจิกายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

รับสมัครนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนิสิต เข้าฝึกปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ปีงบประมาณ 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคอาเซียน

          ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์เข้าฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว สามารถส่งประวัติ ทรานสคริป เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และระบุ สคต.ที่ต้องไปการฝึกงาน 3 อันดับแรก และนำส่งที่ “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ” (ห้อง 305 ชั้น 3B อาคาร 19) ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ มศว โทร. 15640, 15642

Print
8633

Categories

Archive