รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ" การแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : บัวน้ำเงินเกมส์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ขำเจิม นางสาวภัทรวดี พยัคฆชัยวรกุล และนางสาวภารวี ศรีใส ตัวแทนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ" การแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : บัวน้ำเงินเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          นอกจากนี้ตัวแทนนิสิตในหลักสูตร ฯ อีกหลายทีมยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลทีมชาย, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลทีมหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันขบวนพาเหรดอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18433

Print
8317

Categories

Archive