Montawan / 19 มกราคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          สำหรับผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ที่ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานหรือได้ลาซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ณ ห้อง 309 ชั้น 3B สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 ภายในเวลา 8.30 - 16.30 น.

          ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ได้ที่ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ : อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี โทร.18415, 18408

 

Print
7433

Categories

Archive