Montawan / 17 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ

โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

[*หมดเขตการส่งใบตอบรับเข้าร่วม]

          สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติ ในการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งทราบแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

          ผู้สนใจสามารถกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และส่งไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย หรือส่งมาที่อีเมล swuri.r@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

แบบการสมัครเข้าร่วม
กำหนดการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11017-11019 , 11082 - 11083

Print
6175

Categories

Archive