Montawan / 24 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

สสวท. รับสมัครนิสิต/บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็น นิสิตทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium

[*หมดเขตการรับสมัคร]

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น “นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560” โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
          ข้อกำหนดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครควรทราบ ดังนี้
          1. ผู้ได้รับทุนต้องสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th/ (โดยมีค่าสมัครจำนวน 800 บาท)
          2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อรับทุนของ สสวท. ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

          หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th)

 

หมายเหตุ : ที่อยู่สำหรับส่งหลักฐานการสมัคร ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ประสานงาน : นางวนิดา ภาษีผล หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

Print
8771

Categories

Archive