Montawan / 31 มีนาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
3. ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และปากกา
4. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องคำนวณเลข หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและนาฬิกาเข้าห้องสอบ

Print
7655

Categories

Archive