Montawan / 2 พฤษภาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม “โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”

          ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ และสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์

          ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวด 3 (องค์กรนิสิต/องค์กรภายนอก)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
6461

Categories

Archive