Montawan / 16 กรกฎาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์" ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

          - การบรรยาย เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว) บรรยายเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10-204กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรการในการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์” และ "กิจกรรมเชิงปฏิบัติ Workshop เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน” เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-110 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ
          - คู่มือการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415, 18418

Print
8379

Categories

Archive