ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 

          มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา(สัตววิทยาหรือพฤกษศาสตร์) และฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 (สำหรับ วท.ม.) หรือชั้นปีที่ 1-2 (สำหรับ วท.ด.) เพื่อรับ “ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560” จำนวน 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท

 

          ผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่ อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ (ห้อง 305 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์) ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ โทร.02-649-5000 ต่อ 18403

Print
8977

Categories

Archive