Montawan / 25 ตุลาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน” ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้งฯ และไม่เป็นผู้บริหาร) สมัครเป็น “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน” ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป

          รับสมัครระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. 
          - ประเภทผู้แทนส่วนงาน : สมัคร ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B คณะวิทยาศาสตร์)
          - ประเภทผู้แทนทั่วไป : สมัคร ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร)

หมายเหตุ : ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          *ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งฯ) ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภา คณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป” ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว)

          หากในวันดังกล่าวฯ ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ สามารถทำการเลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19) 

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ : นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นายกำชัย สิงห์สงหา นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร.18415, 18408

Print
5987

Categories

Archive