Montawan / 30 ตุลาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

เปิดรับสมัครทุนวิจัยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

            ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับสมัครคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา” (รหัส GRAD T-1-61) วงเงินงบประมาณ ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท และ “ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” (รหัส GRAD T-2-61) วงเงินงบประมาณ ไม่เกินทุนละ 200,000 บาท

           โดยขอให้คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://grad.swu.ac.th/research_and_funds.php และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ พร้อมแนบเอกสารและส่งที่
“ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรวบรวมส่ง บัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป

           - ประกาศเปิดรับสมัครทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร .02-649-5000 ต่อ 18427

Print
8818

Categories

Archive