Montawan / 14 มกราคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สำหรับคณาจารย์ และนักวิจัย มศว

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Article paper หรือ Review paper)” ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

          โดยผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถยื่นขอรับทุนฯ ตามแบบฟอร์ม RS_FM-15 ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และส่งมายัง "หน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์" เพื่อรวบรวมส่ง "สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว" ต่อไป

           รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ หรือ โทร 02-649-5000 ต่อ 11015, 11081

Print
8543

Categories

Archive