Montawan / 27 กุมภาพันธ์ 2561 / Categories: แหล่งงานภายนอก

[ข่าวรับสมัครงาน] บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

[ข่าวรับสมัครงาน]

          บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ โรงงาน/ฟาร์มปศุสัตว์ และสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และภูมิภาค โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, จุลชีววิทยา, เคมี, วาริชศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครโดยตรงที่ สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โทร.02-255-0255 ต่อ 920, 921 หรืออีเมล์ recruit@laemthong.com รายละเอียดเพิมเติม โทร.02-252-3777 เว็บไซต์ www.laemthong.com/career.php

หมายเหตุ : สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย /หรือผู้สำเร็จการศึกษาและประสงค์สมัครงานดังกล่าวฯ สามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Print
3827

Categories

Archive