การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education

          ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education" โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย Associate Professor Dr.Young-Shin ParkDepartment of Earth Science Education Chosun University Gwangju, Korea ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว 

          ทั้งนี้เปิดรับสมัคร นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th จำนวนจำกัด 30 ท่าน บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2561 (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน) รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 15324 หรืออีเมล์ siwapornl@g.swu.ac.th

Print
7686

Categories

Archive