Montawan / 25 พฤษภาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

          การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        
* ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ *
          ที่ห้อง 19-903 ชั้น 9 เวลา 08.00-09.00 น.

* ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ *
          รายงานตัวและตรวจเอกสาร ที่ห้อง 19-401 ชั้น 4 เวลา 08.00-08.30 น.


*คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม*

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18446, 18432

Print
5671

Categories

Archive