รับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครืองคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครืองคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 หรือลิงค์ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=28059

Print
9795

Categories

Archive