ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายสิทธิ์ศักดิ์ จินดาวงศ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

Print
9248

Categories

Archive