ผลงาน/รางวัล

29 มิ.ย. 2020

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี” จาก “พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ “นายภควัฒน์ บุญวัย นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาส “ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี” จาก “พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

Print

Number of views (1465)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.