ผลงาน/รางวัล

17 พ.ย. 2021

More's Coffee กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ

          ด้วยผลิตผลนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย โดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผสมผสานระหว่างกาแฟและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการหมักกาแฟอาราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย หัวหน้าหน่วยวิจัย Coffee innovation research unit มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณ video จาก PRswu

Print

Number of views (209)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.