ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัล “Best Oral Presentation” งานสัมมนาวิชาการนานาชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 “The 2nd International Symposium on Natural Science : Biodiversity and the Current State of the Changing World” ในหัวข้อเรื่อง “Pteridophytes Account of Phu Khiao Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province (เทอริโดไฟต์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ)” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print
4267
Please login or register to post comments.