ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดี ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ประจำปี 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา, อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายวิชาการวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ประจำปี 2564” มอบในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

Print
3694
Please login or register to post comments.