ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ / วิจัย) ประจำปี 2565” มอบโดย สมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Print
2270
Please login or register to post comments.