ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญงาน (นางสาววรนุช ขามคำ)

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาววรนุช ขามคำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

Print
2098
Please login or register to post comments.