ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัล “Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวสิรินยา  อุกาสี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัล “Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISTEM2022 (International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials : ISTEM)” จากหัวข้อ “Enhancing output efficiency of chitosan-based film by embedding glycine amino acid for piezoelectric-triboelectric hybrid nanogenerator” โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  จรุญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

Photo credit ขอขอบคุณภาพประกอบจากภาควิชาวัสดุศาสตร์

Print
1658
Please login or register to post comments.