ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ์" ภาควิชาเคมี

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.นันทิชา  ลิ้มชูวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์” ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

Print
1901
Please login or register to post comments.