ผลงาน/รางวัล

Montawan / 17 มีนาคม 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทโปสเตอร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทโปสเตอร์" จากผลงานวิจัย เรื่อง การระบุความแตกต่างระหว่างข้าวหอมและไม่หอมด้วยยีน Badh2 ใน “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)” จัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบ

Print
7584
Please login or register to post comments.