ผลงาน/รางวัล

Montawan / 6 มิถุนายน 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายสิทธิโชค คนใจบุญ นายเจษฎา อยู่สมสุข และนายวรพจน์ เพ็งสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

           ผลงานที่ได้รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดส่งภายในอาคาร โดยมี อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
8221
Please login or register to post comments.