ผลงาน/รางวัล

รางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน เรื่อง "ชุดตรวจสอบ ELISA สำหรับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในปลานิล" โดยมี รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

Print
5871
Please login or register to post comments.