ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ลำดับ ระดับ ชื่อหลักสูตร สังกัด วันที่รับประเมิน SAR60 AUN-QA AS3 ตบช. 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนน
SAR
1 เอก ปร.ด.เคมีประยุกต์ เคมี -                                 -
2 โท วท.ม.เคมี เคมี -                                 -
3 โท กศ.ม.เคมี เคมี -                                 -
4 ตรี กศ.บ.เคมี เคมี -                                 -
5 ตรี วท.บ.เคมี เคมี 22-06-61 4.38 2.82 3 4 2 3 3.89 4 3 3 3 5 4 3.54
6 เอก ปร.ด.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 26-06-61   5 ไม่ประเมิน 3 3 2 3 3.15 4 3 3 3 5 3 3.35
7 เอก กศ.ด.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 29-06-61   N/A N/A 3 3 3 3 2.8 4 3 3 3 5 4 3.35
8 โท กศ.ม.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 28-06-61   4.97 4 3 3 3 3 3.33 4 3 3 3 5 4 3.56
9 ตรี วท.บ.สถิติ คณิตศาสตร์ 27-06-61   4.27 3.56 4 4 3 3 4.44 4 3 3 3 5 4 3.71
10 ตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 25-06-61   4.16 3.81 4 4 2 3 4.44 4 3 3 3 4.5 4 3.61
11 ตรี กศ.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 21-06-61   4.03 4.81 4 3 3 3 3.89 4 3 3 3 5 4 3.67
12 โท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15-06-61   - - 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3.36
13 ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14-06-61   4.2 3.44 3 3 3 3 4.67 4 3 3 3 5 3 3.48
14 ตรี วท.บ.คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 22-06-61   3.33 2.56 - 3 3 3 4.44 4 3 3 3 5 3 3.44
15 เอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา 20-06-61   ละเว้น 5 3 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3.75
16 โท วท.ม.ชีววิทยา ชีววิทยา 25-06-61   ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2 2 1 2 4.72 4 2 2 1 5 3 2.61
17 โท วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา 19-06-61   ละเว้น ละเว้น 3 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3.61
18 โท กศ.ม.ชีววิทยา ชีววิทยา 18-06-61   5 5 3 3 3 3 4.17 3 3 3 3 5 3 3.55
19 ตรี วท.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา 21-06-61   4.04 5 4 4 3 3 3.89 4 3 4 3 5 4 3.84
20 ตรี กศ.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา 12-06-61   4.41 5 4 3 3 4 3.33 3 4 3 4 5 3 3.75
21 ตรี วท.บ.จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา 20-06-61   3.83 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3.83
22 เอก ปร.ด.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 22-06-61   - - 2 2 1 2 5 2 2 2 1 5 2 2.36
23 โท วท.ม.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 20-06-61   - 1.88 2 2 1 2 5 2 2 2 1 5 2 2.14
24 โท กศ.ม.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 21-06-61   4.03 3.13 3 3 4 2 4.58 2 3 3 5 3 3.29
25 ตรี วท.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 21-06-61       4.42 1.72 2 2 1 1 4.72 2 2 2 1 4.5 2 2.34
26 ตรี กศ.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 15-06-61   4.54 3.81 3 2 3 3 4.44 4 3 3 3 5 2 3.37
27 โท วท.ม.วัสดุศาสตร์ วัสดุศาสตร์ 25-06-61   4 2.5 2 3 2 3 4.44 3 3 3 3 5 3 3.15
28 ตรี วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                      
29 ตรี กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป 29-06-61   4.73 5 4 4 3 3 4.44 3 3 3 3 5 4 3.78
30 โท กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 20-06-61   4.70 5 3 3 2 4 4.9 4 3 4 3 5 3 3.74
31 เอก กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 21-06-61   4.96 5 3 3 2 4 4.68 3 4 3 3 5 3 3.67
คะแนนเฉลี่ย                           3.38