ทุนวิจัย

4 ก.ย. 2016

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ มีความประสงค์มอบ “ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์” แก่ผู้ที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ “ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ชั้น 1 อาคาร 19 และส่งกลับที่ฝ่ายกิจการนิสิต ภายในวันที่ 12 ก.ย. 2559

รายละเอียดกรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (5976)      Comments (0)

Tags: