ทุนวิจัย

9 ก.ย. 2016

ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ขอประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจน สร้างความก้าวหน้าและพัฒนา ความเป็นเลิศทางวิจัยในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอขอรับการสนับสนุนฯ ได้จาก http://research.swu.ac.th และนำส่งแบบเสนอฯพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อรวบรวมส่งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ ภายใน 10 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11017 - 11019, 11082 - 11083 และ 11086

Print

Number of views (8049)      Comments (0)

Tags: