ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ มคอ 3-7

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเอกสาร มคอ 3-7 ดำเนินการตามกรอบเวลาดังนี้

กรอบเวลา เอกสาร การดำเนินงาน
  ภาคเรียนที่ 1/2557
1 สิงหาคม 2557 มคอ. 3-4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำ มคอ. 3 ภาคต้นขึ้นเว็บเพจ
27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 มคอ. 5-6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินการ
มคอ. 5 ภาคต้น
  ภาคเรียนที่ 2/2557
26 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2557 มคอ. 3-4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำ มคอ. 3 ภาคปลายขึ้นเว็บเพจ
1 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2558 มคอ. 5-6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินการ
มคอ. 5 ภาคปลาย
  ปีการศึกษา 2557
27 กรกฎาคม 2558 มคอ. 7 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินการ
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 ขึ้นเว็บเพจ

 

  download : มาตรการควบคุมภายในการจัดทำ มคอ. 3-7 (.pdf)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
02-649-5000 ต่อ 18432 หรือ 18435

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0