ผลงาน/รางวัล

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ" ในโอกาสได้รับ "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี" จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          จากผลงาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
          1. ผลงาน เรื่อง อิมมูโนเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ
          2. ผลงาน เรื่อง เซ็นเซอร์กระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ

          ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562

 

Print
8481
Please login or register to post comments.