สารสนเทศทั่วไปของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมการเรียน สนับสนุนการบริหาร
 อินเทอร์เน็ตล็อกอิน
 เว็บเมล มศว
 เว็บรายบุคคล
 เว็บบอร์ด
 รับสมัครอบรมออนไลน์
 แบบสำรวจออนไลน์
 GAFE@SWU
 ข่าวกิจกรรม
 ปฏิทิน มศว
 ข่าวเครือข่ายบัวศรี
 เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE)
 เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
 ระบบจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ (SWUTube)
 เว็บการศึกษาไฮบริด (Hybrid)
 เค้าโครงรายวิชา
 เว็บรายวิชา (ATutor)
 วีดิทัศน์ตามประสงค์
 Cyber Education Center
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว
 สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
 ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา(คิดดี ที่ มศว)
 สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
 สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 สารสนเทศการประกันคุณภาพ
 ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
 ระบบบัญชีเงินเดือน
 งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการข้อมูล มศว
 ระบบบริหารโครงการ
 หนังสือเวียน
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย