ผลงาน/รางวัล

[ข่าวแสดงความยินดี] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561

 

Print
9744
Please login or register to post comments.