ผลงาน/รางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบโล่รางวัล “รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์" แก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์”

          จากผลงาน “การพัฒนาวิธีการวัดวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่” มีบทความวิจัยระดับนานาชาติ มากกว่า 55 เรื่อง จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง มากกว่า 1,500 ครั้ง ได้รับรางวัลระดับชาติ 7 รางวัล รางวัลระดับมหาวิทยาลัย 2 รางวัล และผลงานวิจัยได้รับความสนใจจากบริษัท ปตท. ในการนำไปประยุกต์ใช้จริง

          ใน “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article [ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ”
Next Article รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์
Print
492

Please login or register to post comments.

x