ผลงาน/รางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบโล่ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์    

          บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2563” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

          1. ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
          2. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา
          3. นายประพัฒน์ เสียงจันทร์
          4. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

          ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
3307
Please login or register to post comments.