ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดงการประกวด “โครงการ YoungRising Stars of Science Award 2020

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายณัชพล  เงื่อนงาม นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี และ นายอธิการ  บุญหวาน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี” ในโอกาสได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” จากการประกวด  “โครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020” งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 จากผลงานเรื่อง “Molecular Docking Study of Drug Molecules against SARS-CoV-2 in Silico” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
3877
Please login or register to post comments.