ผลงาน/รางวัล

23 ก.ย. 2021

แสดงความยินดีแก่ รศ.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

          ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล” อดีตที่ปรึกษากรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”   

Print

Number of views (294)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.