ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ” ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์”

          ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์  สุขสำราญ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

Print
2498
Please login or register to post comments.