ผลงาน/รางวัล

รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับ “รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 5 ดาว ได้แก่

นางสาวสิรินยา อุกาสี นางสาวจิรณิชา นิลทับ และนางสาวปริตตา จูฑาภักติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กไฮบริดไทรโบอิเล็กทริก-เพียโซอิเล็กทริกบนพื้นฐานวัสดุคอมโพสิตทางธรรมชาติ” โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา คำสมาน และนางสาวอุษณีย์ ปิ่นแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจไวรัสแบบแถบสีโรคควงสว่าน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 4 ดาว ได้แก่

นางสาวจนิสชา ชูเลิศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และนางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจทางชีวภาพสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกรามโดยเทคนิค CRISPR-CAS” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ 3 ดาว ได้แก่

นางสาวชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิ้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ต้นแบบชุดตรวจสอบประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis pumilio ในปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเทคนิค LAMP-LFD biosensor” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเมธาวี สบายใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง “ชุดตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Centrocestus formosanus ในปลาเศรษฐกิจและมนุษย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
4023
Please login or register to post comments.